Algemene voorwaarden

1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.
1.1
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Zelfstandig Professional.
1.2
Zelfstandig Professional: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van dit online personal branding platform beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel biedt op een of meer Opdrachten van een Opdrachtgever.
1.3
Opdracht: een advertentie op dit online personal branding platform waarin een Opdrachtgever vraagt om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten.
1.4
Opdrachtovereenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Zelfstandig Professional waarbij de Zelfstandig Professional werkzaamheden gaat verrichten voor de Opdrachtgever.
1.5
Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van dit online personal branding platform waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Zelfstandig Professionals.
1.6
Presentatie: de dienstverlening die door Inprofs.com wordt aangeboden door middel van dit online personal branding platform of op andere wijze, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Zelfstandig Professionals met elkaar in contact komen, een Opdracht uitvoeren en de betaling te regelen.
1.7
Betaalservice: de service van Inprofs.com waarbij Zelfstandig Professional via dit online personal branding platform een factuur stuurt aan de Opdrachtgever en Opdrachtgever deze factuur via dit online personal branding platform betaalt.
1.8
Borgsom: De betaling die door de Opdrachtgever wordt gedaan, voorafgaand aan het uitvoeren van een Opdracht.
1.9
Inprofs.com: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transformation Company B.V.., met als handelsnaam Inprofs.com, gevestigd op de Korte Vleerstraat 18 2513VM Den Haag.
1.10
Website: De internetsite van Inprofs.com te bereiken via de domeinnaam www.Inprofs.com, alsmede alle andere internetsites van Inprofs.com bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sub- en toplevel domeinnamen.
1.11

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Inprofs.com.
2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Inprofs.com en de Gebruiker, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.
2.2
inprofs.com is te allen tijde gerechtigd eenzijdig deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
2.3
Algemene voorwaarden van de Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4
In verband met de specifieke aard van een bepaalde overeenkomst kan in die overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.
2.5
Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit een gesloten overeenkomst geldt hetgeen in de overeenkomst is bepaald.
2.6
Tussen Inprofs.com en Gebruiker overeengekomen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per e-mail en fax) zijn overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.
2.7
Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Inprofs.com zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3. Dienstverlening
3.1
Inprofs.com biedt op haar Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en Zelfstandig Professionals (i) met elkaar in contact kunnen komen in verband met het uitvoeren van Opdrachten op het gebied van zakelijke dienstverlening (ii), afspraken met betrekking tot Opdrachten kunnen maken en (iii) de betaling regelen. Inprofs.com heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met dit online personal branding platform of anderszins. Inprofs.com is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
3.2
Inprofs.com heeft de inhoud van dit online personal branding platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op dit online personal branding platform met betrekking tot de Gebruikers zelf, Opdrachten, referenties, offertes is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zelf zijn verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Inprofs.com draagt voor de inhoud van Opdrachten, offertes, referenties etc. geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Inprofs.com verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Zelfstandig Professionals, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
3.3
Inprofs.com biedt de door haar zelf geplaatste informatie op dit online personal branding platform, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op "as is" basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook , met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Inprofs.com niet:
dat de informatie op dit online personal branding platform juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is dat dit online personal branding platform ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en dat derden niet dit online personal branding platform en/of de systemen van Inprofs.com onrechtmatig zullen gebruiken.
3.4
Inprofs.com is gerechtigd dit online personal branding platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van dit online personal branding platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Inprofs.com ontstaat.

4. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie
4.1
De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens, BTW nummer, bankrekeningnummer, Kamer van Koophandel nummer, email gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het bieden op, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
4.2
Door het aanbieden van gegevens op dit online personal branding platform, waaronder mede, maar niet beperkt tot, Opdrachten, referenties en offertes geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op dit online personal branding platform te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruiker is ermee bekend dat de positionering van Opdrachten en biedingen op dit online personal branding platform afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
4.3
Inprofs.com behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Inprofs.com behoudt zich tevens het recht voor om Opdrachten, referenties, offertes en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van dit online personal branding platform, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.
4.4
Het gebruik van de (persoons)gegevens die door middel van dit online personal branding platform door Gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel. Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook.
4.5
Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in 4.4 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000,- per gebeurtenis waarbij het gebruik van één persoonsgegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Inprofs.com om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

5. Opdrachtovereenkomst 5.1
Opdrachtgever en Zelfstandig Professional komen overeen dat alle overeenkomsten tussen hen, tenzij specifiek anders overeengekomen via dit online personal branding platform, dezelfde voorwaarden zullen hebben als in dit artikel ("Opdrachtovereenkomst"). Inprofs.com is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Zelfstandig Professional geen partij.
5.2
De Zelfstandig Professional zal diensten verlenen aan de Opdrachtgever.
5.3
De Zelfstandig Professional heeft de mogelijkheid om de Opdrachtgever te factureren middels de Inprofs.com Betaalservice. De Opdrachtgever zal dan de Zelfstandig Professional betalen via de Inprofs.com Betaalservice. De Opdrachtgever zal de Zelfstandig Professional de overeengekomen vergoeding betalen voor de geleverde diensten tenzij er een geschil is ontstaan. Bij een geschil zal er een bindend advies worden uitgesproken zoals beschreven in Artikel 7, uitsluitend wanneer er gebruik is gemaakt van de Betaalservice inclusief de betaling van de Borgsom.
5.4
De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Zelfstandig Professional kan per direct beëindigd worden in de volgende gevallen:
Bij wederzijds akkoord. Als een partij vraagt om de overeenkomst te beëindigen via dit online personal branding platform en de andere partij reageert niet binnen 15 dagen van de notificatie dan zal er van uit worden gegaan dat de andere partij akkoord is;
Bij opdrachten met betaling per uur op elk moment mits alle betalingen voor de geleverde diensten zijn voldaan;
Bij opdrachten voor een vaste prijs op elk moment dat een overeengekomen mijlpaal is behaald en de daarmee verbonden betaling is voldaan;
Indien zulks is bepaald in een bindende uitspraak door Inprofs.com na het volgen van de geschillenprocedure beslissing.
5.5
Zowel tijdens de uitvoering van de Opdrachtovereenkomst als na de beëindiging hiervan is het de Zelfstandig Professional verboden derden, direct of indirect, te informeren over zaken aangaande de bedrijfsvoering uitgevoerd door de Opdrachtgever of zijn verwanten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot technische, financiële en bedrijfsmatige informatie, namen van potentiële klanten of partners, voorgestelde transacties, rapporten, plannen, marktprognoses, computer-software, databases, data, technische kennis of andere vertrouwelijke informatie betreffende de bedrijfsvoering van de Opdrachtgever waarvan de Zelfstandig Professional redelijkerwijs geweten zou kunnen hebben dat deze niet bestemd was voor derden. Daarnaast mag de Zelfstandig Professional geen informatie, producten of systemen van de Opdrachtgever kopiëren, verzamelen, samenvoegen, monteren of exploiteren, en is het hem verboden de broncode van de computersoftware in die producten of systemen te demonteren, reproduceren of decompileren of te proberen deze broncode op een andere manier te ontlenen aan de Opdrachtgever.
5.6
De Zelfstandig Professional erkent dat enig intellectueel eigendom, verkregen en ontwikkeld tijdens werkzaamheden die vallen onder de Opdrachtovereenkomst eigendom zijn en blijven van de Opdrachtgever en zodoende door de Opdrachtovereenkomst zullen worden overgedragen van de Zelfstandig Professional naar de Opdrachtgever. De Zelfstandig Professional erkent dat met zijn vergoeding het verlies van intellectuele eigendomsrechten wordt gecompenseerd.
5.7
Zelfstandig Professional verklaart de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
5.8
De bepalingen in dit artikel Opdrachtovereenkomst bevatten – m.u.v. de beschrijving van de Opdracht – de hele overeenkomst tussen Opdrachtgever en Zelfstandig Professional.
5.9
Het is Opdrachtgevers en Zelfstandig Professionals niet toegestaan om met een andere Gebruiker een overeenkomst op te stellen buiten dit artikel om tenzij de Opdrachtgever de Afkoopsom heeft betaald.

6. Betaalservice
6.1
Inprofs.com Betaalservice is de onverplichte dienst van Inprofs.com waarbij Zelfstandig Professionals rekeningen sturen voor hun werkzaamheden via dit online personal branding platform en Opdrachtgevers deze rekeningen via dit online personal branding platform betalen. Op betalingen van de Opdrachtgever via de Betaalservice, houdt Inprofs.com een bedrag in als Servicekosten.
6.2
Als een Opdrachtgever borg heeft betaald aan Inprofs.com en hij gebruikt deze borg niet om een Zelfstandig Professional te betalen binnen een periode van 12 maanden nadat hij de borg heeft betaald, dan heeft Inprofs.com het recht deze borg te innen als haar administratiekosten.

7. Geschillen
7.1
Gebruikers gaan ermee akkoord dat bij een geschil tussen twee gebruikers Inprofs.com of een door Inprofs.com aan te wijzen derde bij wijze van bindende uitspraak zal doen. Bemiddeling zal alleen plaatsvinden wanneer er door de Opdrachtgever en de Zelfstandig Professional gebruik is gemaakt van de Betaalservice, inclusief de betaling van de Borgsom. Inprofs.com is zelf geen partij in een geschil tussen twee gebruikers. Inprofs.com zal pogen de geschillenprocedure te volgen maar Inprofs.com is niet verplicht enige actie te nemen of niet te nemen bij een geschil. Inprofs.com kan betalingen en/of borg vasthouden of uitbetalen zonder dat daarvoor toestemming van de Opdrachtgever of Zelfstandig Professional nodig is.

8. Tarieven en betalingen
8.1
Gebruikers kunnen verschillende abonnementen nemen met verschillende rechten op de site. Deze staan vermeld op dit online personal branding platform. De abonnementsovereenkomst tussen Inprofs.com en Zelfstandig Professional wordt aangegaan voor 1 maand. Voor opzegging geldt een termijn van 1 kalendermaand voor het einde van de abonnementsperiode. Tenzij de Gebruiker de abonnementsovereenkomst tijdig opzegt wordt deze stilzwijgend verlengd voor telkens 1 maand. Indien Inprofs.com vaststelt dat de Gebruiker binnen een periode van 14 dagen na daartoe door Inprofs.com schriftelijk te zijn verzocht, zijn verplichtingen uit de abonnementsovereenkomst niet alsnog is nagekomen, dan kan Inprofs.com, zonder schadeplichtig te zijn jegens de Gebruiker, de overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden.
8.2
Inprofs.com rekent servicekosten aan de Zelfstandig Professional als een Opdrachtgever en een Zelfstandig Professional besluiten met elkaar te gaan werken en gebruik te maken van de Betaalservice, als vergoeding voor deze service. De servicekosten bedragen een percentage van het bedrag dat de Opdrachtgever aan de Zelfstandig Professional betaalt. Zelfstandig Professional verleent Inprofs.com toestemming deze servicekosten in te houden op het door Opdrachtgever via de Betaalservice betaalde bedrag.
8.3
Naast abonnementen en service kosten, kunnen Opdrachtgevers en Zelfstandig Professional andere diensten afnemen van Inprofs.com.
8.4
Tenzij anders overeengekomen zullen door Gebruiker aan Inprofs.com gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van een abonnement of dienst.
8.5
Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van Inprofs.com in EUROS, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.
8.6
Inprofs.com behoudt zich het recht voor de prijzen van de abonnementen en Dienst(en), de tarieven voor service kosten en andere producten te wijzigen of te herzien. Inprofs.com zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 15 dagen voor de ingangsdatum van de wijzigingen op dit online personal branding platform plaatsen. Lopende contracten zullen tot de verlengingsdatum worden gerespecteerd.
8.7
Indien Gebruiker niet betaalt binnen 14 dagen na factuurdatum, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder verdere ingebrekestelling, vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan twee procent per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom waarbij een deel van een maand als een gehele maand geldt. Hierboven heeft Inprofs.com het recht om voor elke verzonden betalingsherinnering een bedrag van Euro 12,50 per herinnering in rekening te brengen bij de Gebruiker. Alle overige kosten ter invordering buiten rechte gemaakt nadat de betreffende betalingstermijn is verlopen, zoals de eigen kosten van Inprofs.com en de kosten van deurwaarders, advocaten of incassokantoren, komen integraal ten laste van de Gebruiker. Indien Inprofs.com het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt Gebruiker daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld. Gebruiker is eveneens verplicht de in verband met een gerechtelijke procedure door Inprofs.com gemaakte kosten te voldoen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer Gebruiker in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder kosten van de procedure worden uitdrukkelijk verstaan het honorarium van advocaten, deurwaarders en andere adviseurs. Gebruiker verklaart dat de op grond van dit artikel verschuldigde kosten niet voor matiging in aanmerking komen vanwege een eventuele discrepantie tussen de hoofdsom en de kosten.
8.8
Indien Gebruiker voor de betaling van het verschuldigde bedrag uit hoofde van een dienst of abonnement een of meerdere machtiging(en) tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Inprofs.com, niet gerechtigd deze machtiging te eniger tijd in te trekken. Tevens is zij verplicht gedurende 14 dagen na verzenddatum van de ter zake verzonden factuur voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien het voor Inprofs.com niet mogelijk is om tot automatische incasso over te gaan, staat het Inprofs.com vrij om alle beschikbare middelen aan te wenden om het opeisbare bedrag te ontvangen, waarbij het bepaalde van artikel 8.7 onverkort van toepassing is.
8.9
In geval Gebruiker geen gebruik heeft gemaakt van dit online personal branding platform voor een periode van 12 maanden, heeft Inprofs.com het recht de overeenkomst geheel te ontbinden.
8.10
In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging, toelating tot de WSNP of liquidatie van de Gebruiker, heeft Inprofs.com het recht afgenomen abonnementen of andere diensten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding of terugbetaling gehouden te zijn.

9. Communicatie
9.1
Iedere communicatie tussen Inprofs.com en Gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
9.2
De door Inprofs.com opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens bewijs van het tegendeel door Gebruiker.
9.3
Elektronische communicatie van Inprofs.com aan Gebruiker wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen.
9.4
Gebruiker dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

10. Overmacht
10.1
In geval van overmacht aan haar zijde is Inprofs.com niet gehouden de verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.
10.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van Inprofs.com onafhankelijke en buiten de invloedssfeer van Inprofs.com gelegen omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.
10.3
Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, meer dan gebruikelijke vertragingen in het verkeer en ziekte van epidemiologische aard van haar medewerkers, technische storingen (al dan niet als gevolg van virussen of aanvallen) waardoor dit online personal branding platform niet of niet volledig naar behoren functioneert, alsmede iedere situatie waarop Inprofs.com feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
10.4
Zodra zich een overmachttoestand voordoet als bedoeld in dit artikel, zal Inprofs.com daarvan mededeling doen aan de Gebruiker. Indien de overmachttoestand langer dan 30 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmachttoestand langer dan 30 dagen zal duren, zijn Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

11. Aansprakelijkheid
11.1
Hoewel Inprofs.com zich inspant de Diensten steeds naar behoren te verlenen, kan zij niet uitsluiten dat door of bij de verleende Diensten schade ontstaat. Tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Inprofs.com of haar leidinggevende ondergeschikten, is Inprofs.com niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd.
11.2
Inprofs.com is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit mededelingen of adviezen gegeven in het kader van kostenloze advisering.
11.3
Inprofs.com kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mededelingen of adviezen van derden over Diensten van Inprofs.com.
11.4
Inprofs.com is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten.
11.5
Onverminderd hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Inprofs.com jegens Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 500,– per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt).
11.6
Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door Gebruiker in rechte aanhangig is gemaakt.
11.7
De Gebruiker vrijwaart Inprofs.com tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten.

12. Diversen
12.1
Het is Gebruiker niet toegestaan om de overeenkomst tussen Inprofs.com en Gebruiker, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Inprofs.com.
12.2
Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht.
12.3
Op de overeenkomst tussen Inprofs.com en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
12.4
Inprofs.com heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen overeenkomsten. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien (14) dagen na kennisgeving aan Gebruiker. Indien Gebruiker niet instemt met de wijziging, heeft Gebruiker het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt indien de wijziging leidt tot een beperking van de rechten of uitbreiding van de plichten van de Gebruiker. Voor de kennisgeving als bedoeld in dit artikel is geen schriftelijk stuk vereist.
12.5
In geval van geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking.
12.6
Alle geschillen tussen Inprofs.com en Gebruiker zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag, tenzij Inprofs.com ervoor kiest een andere rechter aan te zoeken die op grond van de wet bevoegd is.
12.7
Alle aanspraken van Gebruiker vervallen twaalf maanden nadat de Dienst(en) zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.
Begin direct met jezelf online te presenteren!

Ga naar de inschrijvingspagina